Juridische mededeling

Lees deze mededeling aandachtig door, voordat u de site gebruikt. Hierin wordt het gebruik geregeld dat u maakt van de site en al het materiaal in de site.

Algemeen

De Algemene Voorwaarden voor gebruik van de website van SalsArte worden beheerst door het recht van het Belgische Koninkrijk en elk conflict betreffende deze website zal onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische hoven en rechtbanken.

Disclaimer

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch SalsArte, noch haar dochtermaatschappijen, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites. Noch enige andere toestemming, noch enig ander recht wordt verleend.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Copyright 2006 (auteursrecht)

Copyright © SalsArte Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms) rechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van SalsArte en de bij haar aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Commerciƫle emailings

Artikel 14 van de wet van 11 maart 2003 verbiedt het toezenden van commerciele emailings zonder voorafgaande en expliciete toelating van de eigenaar van het mailing adres. Voor adressen op het domein SalsArte.com, SalsArte.be en SalsArte.nl wordt deze toelating nooit verleend om te voorkomen dat we onbereikbaar worden.

Contact

Contact informatie

  • home  De Kentings 18, 3910 Neerpelt
  • mobile  +32 499 708 627
  • email  
  • youtube  SalsArte - Neerpelt
  • facebook  SalsArte - Neerpelt
  • minds  SalsArte

Voor betalingen

  • Tenaamstelling: SalsArte
  • IBAN: BE16 0688 8988 2774
  • BIC: GKCCBEBB
  • BTW nummer: BE 082275746

Contact formulier